Privatësia

Informacion mbi privatësinë sipas legjislacionit në fuqi për Ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave të ndjeshme.

Në zbatim të Dekretit Legjislativ,ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 lidhur me mbrojtjen e personave dhe subjekteve të tjera në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ju informojmë se të dhënat e mbledhura nga Uniprobalkanacademy Shpk lidhur me personin tuaj, do të përdoren në përputhje me parimet e drejtësisë, ligjshmërinë transparencën dhe mbrojtjen e privatësisë dhe të drejtave të tij. Në veçanti, sipas të dekretit të lartpërmendur, ne japim informacionin e mëposhtëm:

1.Të dhënat personale të dërguara nëpërmjet proçedurave të regjistrimit për shërbimet tona do të regjistrohen në bazat elektronike të të dhënave në pronësi të Unipro academy Sh.p.k me seli në TIRANË Njësia Bashkiake nr 7, rruga Kavajës Qendra Condor kati 3, kontrollues të të dhënave, dhe do të përpunohen nga kjo e fundit përmes personave të saj përgjegjës për menaxhimin e site-it dhe aktivitetet e marketingut.

 1. Ju mundeni në çdo kohë të ushtroni të drejtat e përmendura të Dekretit Legjislativ duke përfshirë të drejtën për qasje në të dhënat tuaja dhe për të marrë përditësimin ose anulimin për shkelje të ligjit, për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja me qëllim të dërgimit të materialit reklamues shitjet e drejtpërdrejta dhe komunikimet komerciale dhe të kërkojë listën e përditësuar të përpunuesit të të dhënave, me anë të komunikimit me shkrim që do t’i dërgohet: UniPro Balkan Academy sh.p.k, TIRANË Njësia Bashkiake nr 7, rruga Kavajës Qendra Condor kati 3.
 2. Plotësimi i të dhënave personale është i detyrueshëm për qëllime të regjistrimit në uniprobalkanacademy.com dhe përdorimi i shërbimeve të saj si qasja në përmbajtje ekskluzive dhe informacione me vlerë të shtuar, përdorimi i bazave të të dhënave në internet etj, marrja me email ose nëpërmjet postës i komunikimeve në lidhje me ndihmën dhe mbështetjen në përdorimin e uniprobalkanacademy.al dhe shërbimeve që portali ofron. Marrja me e-mail ose nëpërmjet postës i komunikimit në lidhje me nismat e reja të uniprobalkanacademy.al, marrja me email ose nëpërmjet postës postimi i komunikimeve tregtare në lidhje me uniprobalkanacademy.al ose kompanitë reklamuese.
 3. Plotësimi  i të dhënave është i detyrueshëm për përdorimin e shërbimeve të web-it në faqen www.uniprobalkanacademy.al. Çdo refuzim i dhënies së të dhënave nuk ka ndonjë pasojë tjetër përveç asaj që nuk do të jeni në gjendje të përdorni shërbimet e ofruara nga www.uniprobalkanacademy.al
 4. Mospëlqimi i mëvonshëm i trajtimit do të sjelljë fshirjen e të dhënave, anullimin e regjistrimit në uniprobalkanacademy.com dhe njëkohësisht edhe ndërprerjen e ofrimit të shërbimeve të lidhura me të.
 1. Kontrolluesi i të dhënave është UniPro Balkan Academy sh.p.k TIRANË Njësia Bashkiake nr 7, rruga Kavajës Qendra Condor kati 3 , me nr NIPT L82209015G
 2. Të dhënat e mbledhura mund t’i komunikohen:

1)Shoqërive të lidhura ose të kontrolluara që i përkasin grupit;

2) Organeve publike ose private për përmbushjen e detyrimeve sipas ligjit

3) Kompani të tjera reklamuese ose për të cilat përdoruesi, nëpërmjet përdorimit të faqeve të internetit ose buletinëve uniprobalkanacademy.com, në mënyrë eksplicite kërkon të ofrojë të dhënat e tij / saj në mënyrë që të marrë informacion. Të dhënat mund të transferohen jashtë vendit, sipas pëlqimit dhe brenda kufijve të përcaktuar në nenet:

1-Përgjegjësi i përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave është Unipro Academy sh.p.k

E drejta e qasjes në të dhënat personale dhe të drejta të tjera.

1- Pala e interesuar ka të drejtën të marrë konfirmimin e ekzistencës apo jo të të dhënave personale që i përkasin atij / saj, edhe nëse nuk është regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në një formë të kuptueshme:

1-nga origjina e të dhënave personale;

2- nga qëllimet dhe metodat e përpunimit;

3- nga logjika e aplikuar në rastin e trajtimit të kryer me ndihmën e instrumenteve elektronike;

4- nga detajet e identifikimit të mbajtësit, të përgjegjësit dhe të përfaqësuesit të caktuar sipas nenit 5, paragrafi 2;

5-nga subjektet ose kategoritë e subjekteve të cilëve mund t’u komunikohen të dhënat personale ose që mund të mësojnë rreth tyre si përfaqësues të emëruar në territorin e Shtetit, drejtuesit ose agjentët;

2- Pala e interesuar ka të drejtë të përfitojë :

1- përditësimin, korrigjimin ose, kur është e interesuar, integritetin e të dhënave;

2-anulimi, transformimi në formë anonime ose bllokimi i të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme, përfshirë të dhënat, mbajtja e të cilave është e panevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur apo përpunuar të dhënat

3- vërtetimin se operacionet e përmendura në shkronjat “a” dhe “b” janë sjellë në vëmendje, gjithashtu në lidhje me përmbajtjen e tyre, të atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, përveç në rastet kur përmbushja e tillë është e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve dukshëm joproporcionale për të drejtën e mbrojtur.

3- Pala e interesuar ka të drejtë të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht:

   1. në baza të ligjshme, në përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, edhe pse ato janë relevante për qëllimin e mbledhjes;
  1. përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, me qëllim dërgimin e reklamave ose materialeve të shitjes direkte, ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit tregtar.

Termat dhe kushtet e përdorimit të shërbimit:

Duke u rregjistruar në site-in e Unipro Academy sh.p.k, do të përfitoni falas:

1.Krijimin e një llogarie të rezervuar me të dhënat e përdoruesit

2.Vendosjen në dispozicion të përdoruesit shërbimet online të ofruara nga Unipro Academy sh.p.k

3.Vendosjen ne dispozicion të përdoruesit informacione dhe përmbajtje në lidhje me veprimtaritë profesionale

4.Të dërgojë, me kërkesë të shprehur të përdoruesit, informacionin në lidhje me profesionin/ aktivitetin e tij/saj.

5.Ti propozojë përdoruesit oferta komerciale në lidhje me shërbimet dhe produktet e Unipro Academy Sh.p.k

6.Të mbledhë preferencat e përdoruesit në lidhje me shërbimet ose produktet e reja të Unipro  Academy sh.p.k

7.Të vendosë në dispozicion të përdoruesit qasjen në çdo konventë dhe promovime të Unipro Academy Sh.p.k

 1. Për të rregjistruar të dhënat tuaja personale në mënyrë që të lehtësojë plotësimin e formularëve që mund të kërkojnë të dhënat e tyre personale, siç është kërkesa për abonimet gjyqësore, kërkesa për përmbajtje të lirë ose blerja e mallrave dhe shërbimeve.

Google Analitycs

Kjo faqe përdor Google Analytics, një shërbim i analizës së internetit nga Google Inc. (“Google”). Google Analytics përdor të ashtuquajturat “cookies”, skedarë të vegjël që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë mbi përdorimin e faqes sonë nga vizitori. Informacioni i gjeneruar nga cookie-s rreth përdorimit të faqes sonë (duke përfshirë adresën tuaj IP) do të përcillet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara (SHBA) dhe do të ruhet në të. Google do të përdorë këtë informacion për të analizuar përdorimin tuaj të faqes tonë, për të përpiluar raporte për aktivitetet e faqes,  për menaxherët e faqes dhe për të ofruar shërbime të mëtejshme në lidhje me përdorimin e faqes dhe internetit.

Ky informacion mund të transferohet edhe tek palët e treta, nëse parashikohet në rregulloret ose legjislacionin aktual ose nëse këto palë të treta përpunojnë të dhëna në emër të Google.

Në asnjë rast Google nuk do të lidhë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të refuzoni instalimin e cookies duke përdorur cilësimet e programit tuaj të shfletuesit; Megjithatë, ju lutem të keni kujdes se në këtë rast mund të mos jetë e mundur të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje.
Duke përdorur këtë faqe ju deklaroni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave për ju nga Google në mënyrën dhe qëllimet e përcaktuara më lart.