Përditësime për Administratorët e Banesave

Subjekti i bashkëpronësisë është rishikuar kohët e fundit nga një ligj që ka ndryshuar shumicën e disiplinës së tij të mëparshme, i cili tani siguron përditësimin vjetor të administratorëve të banesave.

Kjo ndërhyrje në rregullore kërkon një specializim më të madh tek administratori i banesës, i cili kërkohet të operojë duke përdorur instrumente ligjore shumë komplekse dhe të përditësohet gjatë kësaj kohe. Prandaj, konteksti rregullator i ndryshuar kërkon një trajnim të specializuar për administratorin e banesës, e cila nuk kufizohet vetëm në analizën e legjislacionit të bashkëpronësisë, por duhet të përfshijë të gjitha institucionet ligjore që mund ti interesojnë banesës.

Objektivat Profesionale

Kursi synon të përditësojë administratorët e banesave që mund të bëhen profesionistë të vërtetë në këtë sektor. Profesionistët të cilët në njërën anë janë në gjendje të përmbushin në mënyrë korrekte funksionet komplekset e rolit dhe, nga ana tjetër, që dinë të veçohen nga çështjet kyçe ku ato përfshihen në përditshmëri.

Objektivat Formative

Kursi për Përditësimin për Administratorët e Banesave  ka për qëllim të trajnojë profesionistët në çështjet e bashkëpronësisë, ndryshimet e bëra me ligjin 220 të 11 dhjetorit 2012 dhe institucionet ligjore lidhur me banesën. Legjislacioni do të analizohet në detaje dhe hapësirë e mjaftueshme do t’i kushtohet aspektit strukturor dhe aspektit funksional të administratës së banesës, aspektit kontraktual dhe ndërmjetësimit civil dhe komercial.

Kujt i drejtohet Përditësimi

Kursi i drejtohet:

 • Admnisitratorëve të banesave, të cilë duan të mësojnë më shumë dhe të marrin më të mirën e mundësive të cilat janë ofruar nga ky legjislacion.

 

€45.00

Shpërndaje këtë kurs

€45
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 15 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme