Energy Manager

Një nga të ashtuquajturat profesione "jeshile" është menaxheri i energjisë. Një figurë e re që kryesisht merret me optimizimin e konsumit të energjisë brenda një kompanie.

Profesori

Menaxheri i energjisë, sipas indikacioneve të ligjit (paragrafi 3 i ligjit 10/91), duhet të kryejë veprime, ndërhyrje dhe procedura të nevojshme për të nxitur përdorimin racional të energjisë për të qenë në gjendje të vendosë në baraspeshë balancat e energjisë. Prandaj, ka detyrën delikate të mbështetjes së menaxherit të kompanisë, sepse ai duhet të sugjerojë ndërhyrje në mënyrë që të optimizojë konsumin e energjisë të kompanisë.

Figura e menaxherit të energjisë është me rëndësi thelbësore për çdo aktivitet privat, pasi ajo mundëson lehtësimin e taksave, kursime të konsiderueshme të energjisë në disa raste madje edhe të barabarta me 90% dhe, mbi të gjitha, kontrollin mbi dënimet e parashikuara nga ligji në rast të mosrespektimit të rregulloreve aktuale.

Gjithashtu duhet të specifikohet se figura e menaxherit të energjisë duhet të jetë pjesë e strukturës së organizatës apo kompanisë,  gjithashtu do të ishte e preferueshme në raste të veçanta kompetenca e brendshme profesionale.

Il corso è qualificato da ENIC (ente italiano di certificazione). Il corso è propedeutico al superamento dell’esame di certificazione.

Kursi është çertifikuar nga ENIC (Enti Italian i Certifikimit).Kursi është përgatitor për dhënien e provimit të certifikimit.

Objektiva profesionale.

Il corso per energy manager forma il corsista fornendo tutte le nozioni necessarie e indispensabili per ricoprire il ruolo di responsabile della gestione energetica aziendale.

Objektivat edukues të kursit.

Kursi propozon zbatimin e aftësive teknike të pjesëmarrësve me njohuri të specializuara teknike dhe operacionale, të nevojshme për ekzekutimin korrekt të ndërhyrjeve të auditimit dhe diagnostifikimit të energjisë, njohjen e standardeve referuese rregullatore dhe teknike (dispozitat dhe kërkesat), aftësinë për të propozuar projekt-zgjidhje teknike, ndërtimin dhe teknikat e instalimit të paisjeve për reduktimin e konsumit të energjisë. Në fund të secilit modul, pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen testeve teorike dhe praktike që mund të nxjerrin në pah nivelin e të mësuarit dhe të testojnë autonominë operacionale të arritur për zbatimin praktik të aftësive të fituara.

Kujt i drejtohet ky kurs.

Kursi i drejtohet:

 • profesionistëve, ekspertëve industrialë, ekspertëve të tokës, gjeodetëve, agronomëve, arkitektëve, inxhinierëve
 • të diplomuarve në kimi, shkenca dhe teknologji agrare, shkencat teknologjike pyjore dhe mjedisore
 • organet publike
 • Kujtdo që është i listuar më sipër.
€75.00

Shpërndaje këtë kurs

€75
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 35 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme