Çertifikimi i Energjisë së Ndërtesave

Kursi Online për Teknik i Certifikimit të Energjisë - Përditësuar më 2019.

Profesori

Kursi online “Çertifikimi i Energjisë së Ndërtesave” synon të përgatisë një profesionist të specializuar si Çertifikues të Energjisë, duke lejuar hyrjen në rrugën e kualifikimit të përcaktuar me Dekretin Presidencial 75 / 2013. Kursi i ri online i propozuar nga Unione Professionisti është rezultat i rishikimit në vazhdimësi të përmbajtjeve që synon publikimin e një lënde të përditësuar deri në vitin 2019 lidhur me rregulloret dhe teknologjitë e disponueshme për këtë temë.

Përse të ndjekim këtë kurs?

Prej 1 Tetorit 2015, u bë e vlefshme Çertifikimi i Energjisë së Ndërtesave, duke bërë të nevojshme njohjen e metodave të reja të llogaritjes dhe kërkesave të reja për t’u përmbushur për Çertifikatën e Shërbimeve të Energjisë në Ndërtesa (A.P.E).

APE e re, e cila mund të hartohet vetëm nga ekspertë të kualifikuar, vërteton shërbimet e energjisë apo kërkesën për energji të një ndërtese përmes indekseve specifike të energjisë dhe ofron rekomandime për përmirësimin e efikasitetit të energjisë.

Përveç nevojës për një figurë të kualifikuar, lënda e natyrshme e sektorit të çertifikimit të energjisë përditësohet vazhdimisht, duke kërkuar përdorimin e një profesionisti të specializuar dhe njëkohësisht koherent.

Gjatë kursit “Certifikimi i Energjisë së Ndërtesave” do të analizohet legjislacioni dhe rregulloret teknike për efikasitetin e energjisë të ndërtesave, bilanci energjetik i sistemit të ndërtesave, përcaktimi i indeksit të shërbimit energjetik, llogaritja e kërkesave të energjisë primare dhe rendimentet, diagnoza e energjisë, certifikimi i energjisë dhe zgjidhjet e projektimit dhe ndërtimit për ndërtesat e reja dhe ekzistuese.

Çdo argument do të mbështetet nga shembuj praktikë të koncepteve teorike për të plotësuar më së miri trajnimin si certifikues i energjisë.

Përse të zgjedhim këtë kurs?

Kursi u bë i vlefshëm në D.M 26 qershor 2015. Dekretet e 26 qershor 2015 ( të publikuara në Gazetën Zyrtare n. 162 më 15 korrik 2015) mbi efikasitetin e energjisë në ndërtesa në zbatimin e Ligjit 90/13 plotësojnë zhvendosjen e Direktivës 31/2010 / BE (përfshirë  UNI TS 11300)

Kursi merr në konsideratë të gjitha përditësimet teknike dhe normave të standardit UNI TS 11300 (standard referimi për vlerësimin e shërbimit energjetik të ndërtesave) të publikuara: UNI TS 11300: 2014, UNI TS 11300-2: 2014, UNI TR 11552: 2014, UNI / TS 11300: 2016 pjesët 4-5-6, UNI 10349-1: 2016, UNI / TR 10349-2: 2016 dhe UNI 10349-3: 2016.

Kursi është akredituar nga MISE-MATTM-MIT sipas nenit. 2, paragrafi 5 i Dekretit Presidencial Nr. 75/2013

Objektivat Profesionale

Kursi i lejon kursantit të veprojë në fushën e Certifikimit të Ndërtimit. Ai gjithashtu lejon hyrjen në rrugën e kualifikimit të përcaktuar me Dekretin Presidencial 75/2013.

Objektivat e Formimit

Kursi online për Certifikuesin e Energjisë trajnon kursantin duke ofruar të gjitha bazat në lidhje me energjinë e Ndërtesave të cilat janë të nevojshme për ushtrimin e profesionit, duke e udhëzuar për metodat dhe teknikat e hetimit në terren dhe tek metodat për vlerësimin e konsumit të energjisë të Ndërtesave.

Gjatë leksionit do të jepen prova teorike-praktike të cilat në fund finalizohen me thellimin e nocioneve kryesore të transmetuara dhe me thellimin e kompetencave specifike të dobishme për të arritur një nivel të autonomisë operative të përshtatshme për zbatimin konkret të aftësive të fituara.

Qëllimi i kursit është të trajnojë teknikët, ekspertë për diagnozën energjetike për sistemin e impjanteve të energjisë, me qëllim që të krijojnë profesionistë të kualifikuar jo vetëm në përgatitjen e Certifikatën e Performancës së Energjisë, por edhe në përfundimin e një analize të plotë të nevojave termike të ndërtesës. me qëllim të efikasitetin e tyre në të ardhmen.

Kujt i drejtohet ky kurs?

Kursi synon profesionistët të cilët, në dispozitën kombëtare legjislative (përfshirë standardin UNI TS 11330 – 4) dëshirojnë të fitojnë njohuri dhe shkathtësi për çështjet e energjisë të aplikuara në sistemin e ndërtesave, për t’u akredituar si Teknikë të Çertifikimit të Energjisë. Në veçanti, lënda synon:

 • Profesionistë dhe kompani që operojnë në projektimin e ndërtesave dhe sistemeve që u shërbejnë ndërtesave;
 • Teknikë specialistë të cilët kanë njohuri në lidhjet energjitike në ndërtesa;
 • Profesionistët e kualifikuar si projektues, përgjegjës pune, faturues;
 • Arkitektë, inxhinierë, anketues dhe anketues me njohuri bazë
€100.00

Shpërndaje këtë kurs

€100
Provë falas për 10 ditë

Kërko informacione

  duke pritur... ...
  Kërkesa u dërgua

  Kurse në dispozicion :

  Italisht
  Kurse me testim vlerërsimi njohurish
  Kohëzgjatja : 80 ore
  Çertifikatë dyshe në gjuhën Italiane dhe shqiptare
  • Qasje në jetë
  • I përdorshëm nga Pc, Tablet ose Smartphone
  • Garanci 100% e kënaqshme